دکتر قویدل به همراه استاد شباهنگ و استاد مشایخی

دکتر قویدل و استاد مشایخی

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

دکتر محمد کاظم قویدل

دکتر محمد کاظم قویدل - بیمارستان سجاد تهران