دكتر محمدكاظم قويدل

•دكتر محمدكاظم قويدل شهربابكى متولد ١٣٣٥

•داراى بورد تخصصى قلب و عروق از دانشگاه تهران ١٣٧٣

 

دکتر محمد کاظم قویدل

 

•نفر ممتاز تخصص قلب و عروق

•داراى تز تاييد شده valvuloplasty دريچه ميترال درپانزدهمين كنگره قلب و عروق اروپا

•جزو تيم بازكننده دريچه تنگ آئورت قلب بوسيله بالن براى اولين بار در ايران دربيمارستان امام خمينى وابسته به دانشگاه تهران •عضو هيئت علمى سابق دانشگاه

•داراى گواهينامه ليزرتراپى از دانشگاه آزاد و سازمان انرژى هسته اى و دانشگاه روسيه

•تدوين كتاب ليزرتراپى در بيماريهاى قلب و عروق با تائيد انجمن علمى ليزر پزشكى ايران

•داراى ديپلماى ليزر قلب و عروق از انجمن علمى ليزر پزشكى ايران

•رئيس كميته داخلى انجمن علمى ليزر پزشكى ايران

•بكارگيريه دستگاه ليزر در بيماريهاى قلب و عروق براى اولين بار در استان البرز

•سخنران ليزرتراپى در بيماريهاى قلب و عروق در ششمين كنگره ليزر پزرشكى ايران